Thanh cá ngừ Doggyman 50g cho chó
 Thanh cá ngừ Doggyman 50g cho chó
 Thanh cá ngừ Doggyman 50g cho chó